فرم عوامل، ضوابط و امتیازات برای انتخاب واحد مشاوره‌ای تایید صلاحیت‌شده نمونه

تاریخ صدور گواهینامه
شماره شرح عوامل امتیاز

۱

استمرار حفظ گواهی‌نامه تایید صلاحیت واحد مشاور از مرکز به ازای هر دوره تایید صلاحیت ۱۰ امتیاز (حداکثر ۳۰ امتیاز)

۲

گواهی‌نامه‌های صادره( منتج از مشاوره شرکت) به تعداد قراردادهای منعقده در سال (به‌ازای هر قرارداد ۱ امتیاز) (حداکثر ۲۰ امتیاز)

۳

وفاداری مشتریان به ازای هر مشتری ۱ امتیاز (حداکثر ۱۰ امتیاز)

۴

اخذ تاییدیه از مراجع معتبر ملی و بین‌المللی( از قبیل معاونت نظارت و راهبردی نهاد ریاست جمهوری، SMC، PMBUK و ...) به ازای هر گرید / گواهی‌نامه / لوح ۲ امتیاز (حداکثر ۱۰ امتیاز)

۵

عضویت و مشارکت‌های فنی در تشکل‌های تخصصی( از قبیل هیات مدیره، مدیر عامل، دبیر، عضویت در کمیته‌های تخصصی، اتاق‌های فکر نهادهای خصوصی معتبر/ دولتی) با تایید بالاترین مقام به‌ازای هر عضویت ۲ امتیاز (حداکثر ۱۰ امتیاز)

۶

کتب تخصصی در زمینه سیستم‌های مدیریتی که توسط متخصصان و کارشناسان شرکت مشاور تالیف و منتشر گردیده به‌ازای هر کتاب ۵/۲ امتیاز(حداکثر ۵ امتیاز)

۷

سخنرانی در سمینارهای آموزشی تخصصی در زمینه‌های سیستم‌های مدیریتی برگزارشده توسط واحد مشاور / سایر مجامع علمی تخصصی به ازای هر سخنرانی ۳ امتیاز(حداکثر ۱۵ امتیاز)
جمع کل:حداکثر ۱۰۰ امتیاز