فرم پذیرش طرح دانشجویی

۱-اطلاعات طرح

۲-مشخصات پیشنهاد دهنده طرح یا نماینده گروه

تاریخ تولد
کد پیگیری به این شماره ارسال خواهد شد لذا در ورود آن دقت فرمایید

درصورت شاغل بودن قسمت زیر را تکمیل کنید

درصورت گروهی بودن طرح قسمت زیر را تکمیل کنید

تعداد اعضای گروه حداکثر ۶ نفر می باشد

اطلاعات زیر را برای هریک از اعضای گروه تکمیل کنید

تاریخ تولد
تاریخ تولد
تاریخ تولد
تاریخ تولد
تاریخ تولد
تاریخ تولد